مرکز آموزش هنرهای نمایشی فدک افتخار دارد که از همکاری پیش کسوتان و اساتید خبره و متعهد عرصه های هنری کشور برای:

سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی

برخوردار است.

بزرگ نمایی تصویر

بزرگ نمایی تصویر بزرگ نمایی تصویر
سیروس کهوری نژاد انوشیروان ارجمند اکبر عبدی
سوابق علمی و هنری سوابق علمی و هنری  
بزرگ نمایی تصویر بزرگ نمایی تصویر بزرگ نمایی تصویر
امیرحسین مدرس محمود فرهنگ فرهاد بشارتی
سوابق علمی و هنری سوابق علمی و هنری
بزرگ نمایی تصویر بزرگ نمایی تصویر بزرگ نمایی تصویر
سیدجواد هاشمی سعید ذهنی علیرضا معینی
سوابق علمی و هنری

 

بزرگ نمایی تصویر بزرگ نمایی تصویر بزرگ نمایی تصویر  
 
 
عطیه غبیشاوی عاطفه حسینی مهدی امینی  
سوابق علمی و هنری  
بزرگ نمایی تصویر بزرگ نمایی تصویر بزرگ نمایی تصویر  
 
 
سید عظیم موسوی داوود فتحعلی بیگی دکتر محمدحسین ناصر بخت  
  سوابق علمی و هنری سوابق علمی و هنری  
بزرگ نمایی تصویر بزرگ نمایی تصویر بزرگ نمایی تصویر  
 
 
علیجان ترابی سفیدآبی دکتر فرزاد جمشیدی مرتضی صفاریان  
 

بزرگ نمایی تصویر بزرگ نمایی تصویر بزرگ نمایی تصویر  
 
 
یوحنا حکیمی اسدالله بابایی بهمن صنیعی  
سوابق علمی و هنری  
بزرگ نمایی تصویر بزرگ نمایی تصویر بزرگ نمایی تصویر  
 
 
فریبا ایزد شناس فریبا دلیری ملیحه مرادی جعفری  
سوابق علمی و هنری سوابق علمی و هنری

سوابق علمی و هنری  
بزرگ نمایی تصویر بزرگ نمایی تصویر بزرگ نمایی تصویر  
 
 
کاظم نظری

نیلوفر رفیعی

محمود راسخ فر  
سوابق علمی و هنری  
بزرگ نمایی تصویر  
 
 
حمیدرضا تاج دولتی کامبیز معماری سهیلا جوادی  
سوابق علمی و هنری   سوابق علمی و هنری  
 

   
 
 
رقیه (آتیه) جاوید فومنی مقدم حسن نوروز نیا فریبا نورشعاع حسینی  
سوابق علمی و هنری      
       
 
 
اکرم محمدی خواه   کامبیز مومن خانی