تماس، آگاهی و ثبت نام:

          66485312-----66485313-----66485314

 

  نشانی مرکز آموزش:

          تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان دوازدهم فروردین، خیابان روانمهر غربی، شماره 198 قدیم و 130 جدید

 

کروکی نشانی مرکز آموزش