شهریه دوره های آموزشی :  

 

شهریه به ازاء یک ترم آموزشی 2.5ماهه نام رشته آموزشی
دویست و بیست هزارتومان

بازیگری ترم یک، دو، سه و چهار

دویست هزار هزارتومان

نمایشنامه نویسی ترم یک

دویست و بیست هزارتومان

نمایشنامه نویسی ترم دو و سه

سیصد و بیست هزارتومان

گریم و ماسک ترم یک، دو و سه

سیصد و بیست هزارتومان

گویندگی و بیان ترم یک

سیصدو شصت هزارتومان

گویندگی و بیان ترم دو  و سه

دویست و بیست هزارتومان

کارگردانی ترم یک، دو و سه

دویست و هشتاد هزارتومان

نمایش عروسکی یک، دو،سه و چهار

دویست و هشتاد هزارتومان

طراحی صحنه و دکور ترم یک، دو، سه و چهار

دویست و چهل هزارتومان

نمایش ایرانی ترم یک،دو،سه، چهار و پنج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • - اعضای خانواده محترم ایثارگران از بیست و پنج درصد تخفیف ویژه برخوردار خواهند بود.