موسسه فرهنگی فدک با استعانت از درگاه ایزد یکتا، و به موجب مجوز صادره از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران مبنی بر تاسيس آموزشگاه آزاد نمایش فدک به شماره  8610-266-110-ت  تاريخ پنجم شهریور هشتاد و شش  اقدام به ایجاد مرکز آموزش هنرهای نمایشی نموده است. در حال حاضر این مرکز آموزشی طی مجوز شماره 1711486022 تاریخ بیست و چهارم شهریور هشتاد و هشت دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری وزارت ارشاد اسلامی، با مدیر مسئولی مهندس عبدالرضا کیهانی اداره می شود.

رسالت و چشم انداز آموزشگاه:

- بسط و گسترش فرهنگ ناب اهل بیت سلام الله علیه از طريق ابزارهاي بياني هنرهای نمايشي

- هويت بخشي و بسط و توسعه هنر نمايش دینی، مذهبي و مفهومی   

- افزايش قابليت هاي آموزشي مركز تا حد رسيدن به استاندارد حوزه هنرهای نمايشي

- شناسايي، جذب و بكارگيري نخبگان ارزشي و فرهنگي در حوزه هنرهاي نمايشي كشور

- افزايش توان و ظرفيت تخصصي تئاتر مذهبي كشور به منظور توليد و اجراي نمايش هاي فاخر

- ارائه الگو و روش هاي نوين، پويا و موثر در زمينه آموزش هنرهاي نمايشي از طريق مهندسي مجدد شيوه هاي آموزشي موجود.

 اهداف آموزشگاه :

- رشد و تربیت هنرمندان جوان، متعهد و مذهبي كشور در رشته های مرتبط با هنرهاي نمايشي براي توليد و اجراي نمايش هاي دینی و مذهبي فاخر.

- كشف استعدادها و معرفي هنرمندان متعهد و مذهبي به جامعه هنري كشور براي توسعه و  گسترش نمايش هاي با مضمون مذهبي و ديني 

- توانمندسازي و ارتقاء سطح دانش و مهارت هنري عوامل اجرايي مرتبط با موسسه از طريق ارائه آموزش هاي حضوري و غير حضوري

- تشكيل كانون هاي تخصصي هنرهاي نمايشي به منظور حفظ و انسجام هنرمندان جوان و متعهد مسلمان