سوابق علمی و هنری

داود فتحعلي‌بيگي


كارگردان، نويسنده، بازيگر، پژوهشگر، مدرس
تاريخ تولد: سلطانيه زنجان 1329
 

تحصيلات:

كارشناسي نمايش از دانشكده هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، 1356دريافت مدرك درجه يك هنري(معادل دكتري) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي؛1380
 

نمايش‌ها:
نگارش و كارگرداني نمايشكسي كه سر دهد اول(حر)، زنجان؛ 1356
نگارش و كارگرداني نمايشبرخورد؛ زنجان؛ 1357
نگارش و كارگرداني نمايشتخت و خنجر؛ تهران، تالارسنگلج؛ 1363، 1380
نگارش و كارگرداني نمايشالماس چاقو فروش؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1367
نگارش و كارگرداني نمايشسلطان مبدل؛ تهران،تالار مهراب؛ 1367
نگارش و كارگرداني نمايشميرزا عبدالطمع و جنگ جهاني؛ تهران،تالار مهراب؛ 1370
نگارش و كارگرداني نمايشچشم تنگ؛ تهران،تالار سنگلج؛ 1369، تئاتر پارس 1370
كارگرداني نمايشمواظب كلاهت باشنوشتهمحمدحسين ناصربخت؛ تهران،تالار مهراب؛ 1376
نگارش و كارگرداني نمايشميرزا فرفره؛ تهران،تئاتر پارس؛ 1369
نگارش و كارگرداني نمايشنمايش ممنوع؛ تهران،تالار سنگلج؛ 1377
نگارش و كارگرداني نمايشعروسي دختر شاه پريان با حاكم ملاير؛ تهران،تئاتر پارس؛ 1377
نگارش و كارگرداني نمايشعروسي ننه غلامحسين؛ تهران،تالار مهراب؛ 1370؛ تهران،تئاتر پارس، 1371؛ تهران،تئاتر نصر ؛ 1372
كارگرداني نمايشدختر طائف(تغزيه) سراينده اميرالله وردي ؛ تهران ،فرهنگسراي بهمن؛ 1378
بازي در نمايشباغ شب‌نمانوشتهاكبر راديبه كارگردانيهادي مرزبان؛ تهران ،تئاتر شهر،تالار اصلي؛ ١٣٧٩-١٣٧٨
كارگرداني نمايشصاحب منصب عشقنوشتهعزت‌الله مهرآوران؛ تهران،جشنواره تئاتر مهر؛ ١٣٧٩
كارگرداني نمايشقمرينوشتهگلبرگ ابوترابيان؛تهران،(جشنواره دفاع مقدس) ؛اداره تئاتر، خانه نمايش(اجراي عموم)؛ 1379
نگارش نمايشنامهافاده‌ها طبق طبقبه كارگردانيلقمان نظيري؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1380
نگارش و كارگرداني نمايشپهلوان كچل و اژدها؛ تهران،تئاتر شهر،تالار قشقايي؛ 1379؛ تهران،تماشاخانه مهر؛ 1381
بازنويسي و كارگرداني نمايشرام كردن زن سركش؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1381
نگارش و كارگرداني نمايشراز عروسك؛ تهران،تئاتر شهر،تالار چهارسو ؛ 1376
نگارش و كارگرداني نمايشزليخا نامه؛ تهران، تماشاخانه مهر؛ 1382
نگارش و كارگرداني نمايشدار و دلدارنوشتهپرويز زاهدي؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1383
نگارش و كارگرداني نمايشاين غرفه از بهشت؛ تهران تئاتر شهر،تالار اصلي؛ 1383
نگارش و كارگرداني نمايشغروب مضحك صمصام ميرزاتهران،تالار سنگلج؛1385
بازي در نمايشخاطره دو دوشنبهنوشتهآرتور ميلربه كارگردانيمجيد جعفري؛ تهران ،تئاتر شهر،تالار اصلي؛
بازي در نمايشسلطان و سياهنوشته و كارگردانيعلي نصيريان؛ تهران،تالار سنگلج؛ 1380
بازي در نمايشيك مضحكهنوشته و كارگردانيرضا كرم‌رضايي؛ تهران تئاتر شهر، تالار قشقايي؛ 1379
بازي در فيلم سينماييسگ‌ كشيكارگردانيبهرام بيضايي؛ 1380
تنظيممجلس تعزيه ناصرالدين شاه، فصلنامه تئاتر، شماره( 4 و 5 )؛ ١٣٦٨
تنظيم گفتگو باكاظم شيرين سخن، فصلنامه تئاتر، شماره(9 و 10 )؛ ١٣٦٩
نگارش و چاپدفتر تغزيه 1و 2 با همكاريهاشم فياض، انتشارات نمايش؛ ١٣٧٠
نگارش و چاپدفتر تعزيه3با همكاريمحمدحسين ناصربخت، انتشارات نمايش؛ ١٣٧٨
نگارش و چاپمشكين نامه(طومار نقالي)با همكاريمرشد ترابي، انتشارات نمايش؛ ١٣٧٩
نگارش و چاپدفتر تعزيه4با همكاريرجايي زفره‌اي، انتشارات نمايش؛ ١٣٨٠
تنظيممجلس تعزيه دختر هندو، فصلنامه تئاتر، شماره (11 و 12) ؛ 1370
تنظيممجلس تعزيه يوسف و زليخا، فصلنامه تئاتر، شماره(8 و 9)؛ ١٣٧٩
نگارش"گفت‌وگو با کاظم شيرين سخن آخرين بازمانده نسل شول پوش در نمايش‌هاي تخت حوضي"‌، فصلنامه تئاتر؛ 9 و 10 تنظيم"مجلس تعزيه شهادت مسلم"، فصلنامه تئاتر؛ 15
نگارش مقالهدرآمدي بر شيوه‌هاي طنز آوري در نمايش تخت حوضي، كتاب تئاتر(دفتر اول)، ١٣٦٥
نگارش مقالهشرح كوتا بر نقش موسيقي در نمايش‌ تخت حوضي، فصلنامه تئاتر، شماره(2 و 3 )؛ ١٣٦٧
نگارش مقالهگوشه در تعزيه، فصلنامه تئاتر، شماره(11 و 12)؛ ١٣٧٠
نگارش مقالهمباني مضحكه و اسباب خنده در سياه‌بازي و تخت حوضي، فصلنامه تئاتر، شماره(18 و19)، ١٣٧٨
نگارش"درآمدي بر شيوه‌هاي طنز آوري در نمايش تخت حوضي"، کتاب تئاتر، دفتر اول
نگارش و چاپ"زليخانامه"؛  
نگارش و چاپ"پهلوان کچل و اژدها"؛  
نگارش و چاپ"رام کردن زن سرکش"؛